Garantie producten Handelswaar:

8.1

Handelswaar garandeert de goede werking van de geleverde goederen en uitgevoerde installatie alsmede dat de geleverde goederen en uitgevoerde installatie deugdelijk zijn en aan redelijke eisen van bruikbaarheid voldoen, met dien verstande dat de garantie betreffende (van derden betrokken) goederen en materialen nimmer verder zal gaan dan de garantiebepalingen van de betreffende leverancier/fabrikant.
8.2 De garantiebepaling van Handelswaar.com strekt zich uitsluitend uit tot alle gebreken, welke zich vertonen onder omstandigheden, die bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn te voorzien, alsmede bij een juiste wijze van gebruik in het bijzonder strekt de garantie zich niet uit tot gebreken welke voortvloeien uit normale slijtage, onvoldoende en/of slecht onderhoud door de koper/opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming handelswaar.com en door of vanwege de koper/opdrachtgever uitgevoerde reparaties, alsmede in geval de geleverde goederen niet volgens de door handelswaar.com c.q. fabrikant gegeven richtlijnen en voorschriften zijn gemonteerd dan wel aangesloten.
8.3 Met inachtneming van het gestelde in 8.1 beperkt de garantie zich tot herstel van materiaal en/of constructiefouten en heeft geen betrekking op vergoeding van kosten en schade die daarvan een gevolg zijn. Het nakomen van de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of tot vergoeding van de kosten en schade, ook uit hoofde van later aan de dg getreden gebreken uit.
8.4 De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van deze bepaling niet door de garantie worden gedekt, zullen aan de koper/opdrachtgever tegen de geldende tarieven in rekening worden gebracht.
8.5 De garantie geldt gedurende de periode van 3maanden. vanaf aankoop die deze overeenkomst c.q. factuur vermeld, De gedurdende garantie periode is per product verschillend. 
8.6 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van het originele garantiebewijs(factuur).

 

Keurmerk webwinkel